การศึกษาใน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการราษีไศล

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการราษีไศล มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทางการศึกษา (Education Transformation) มีการสร้างหลักสูตรใหม่ที่เป็นความต้องการของสังคมเราพัฒนาทักษะด้านต่างๆของนักศึกษา ทั้งทักษะการคิดของประชากรโลกในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาทักษะการคิดที่จำเป็น ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งได้แก่ Computational Thinking และ Statistical Thinking เป็นต้น โอกาสทางการศึกษา เราให้เรียนฟรี ไม่มีค่าเทอม ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ อุปกรณ์การเรียนฟรี เครื่องแบบนักเรียนฟรี
เปิดสอน 7 สาขา วิชาชีพ
อุตสาหกรรม 1.ช่างยานยนต์ 2.ช่างไฟฟ้ากำลัง 3.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4.ช่างกลโรงงาน
พาณิชยกรรม 5.การบัญชี 6.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7.ธุรกิจการกีฬา

บริการ

ปฏิทินวิชาการ
ขอ G-Mail วิทยาลัย

7สาขาวิชาชีพที่เปิดทำการเรียนการสอน

การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจการกีฬา
การศึกษาสำหรับทุกคนด้านสายอาชีพ
สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่อาชีพในอนาคต

มุ่งเน้นคุณธรรม ก้าวล้ำทางการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี

พัฒนาตน ชุมชนพึ่งได้

RC-TECH YOUTUBE

RC-TECH SHORTFILM

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง วังวน
Message us