ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย รูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการและการดําเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานตาม แบบแผนในขอบเขตสําคัญและบริบทต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจํา ให้คําแนะนําพื้นฐาน ที่ต้องใช้ในการตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานในบริบทใหม่ รวมทั้งรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน
เปิดสอน 7 สาขาวิชาชีพ
อุตสาหกรรม
1.ช่างยานยนต์
2.ช่างไฟฟ้ากำลัง
3.ช่างอิเล็กทรอนิกส์
4.ช่างกลโรงงาน
พาณิชยกรรม
1.การบัญชี
2.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.ธุรกิจการกีฬา

อุตสาหกรรม
1.ช่างยานยนต์ 2.ช่างไฟฟ้ากำลัง
3.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4.ช่างกลโรงงาน

พาณิชยกรรม
1.การบัญชี 2.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.ธุรกิจการกีฬา

Message us