ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร
ผู้รับใบอนุญาต
นายสุระสิทธิ์ จารุวงษ์เสถียร
ผู้จัดการ
นายบัวริน ลาภมูล
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
นายเกรียงไกร เต็มศรี
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายโพธิ์ชัยวัฒน์ ใยพันธ์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
Message us