ข้อมูลครูและบุคลากร

ลำดับคำนำหน้าชื่อนามสกุลตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์มือถือ
1นายบัวรินลาภมูลผู้อำนวยการ0902385475
2นายเกรียงไกรเต็มศรีรองผู้อำนวยการ0885862100
3นางสาวสุรภีสืบสนธิ์รองผู้อำนวยการ0872406283
4นายโพธิ์ชัยวัฒน์ใยพันธ์รองผู้อำนวยการ0882642410
5นายบัณฑิตสุตะพันธ์รองผู้อำนวยการ 
6นางสาวสุจิตรามาตขาวครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ0878680439
7นางสาวรัชนีศรีสมพรครู สาขาวิชาสามัญ0831291274
8นาสาวสไบพรรณ์ก้านภูเขียวครู สาขาวิชาการบัญชี0623413534
9นายพนมรุ่งยอดงามครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ0963878486
10นายก้องหล้าพรมดวงดีครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ0985686617
11นางสาวธิดารัตน์พรมดวงดีครู สาขาวิชาสามัญ0934802643
12นายวีระพงษ์มุขมนตรีครู สาขาวิชาช่างยานยนต์0833593804
13นายศิลปชัยจันทร์เกตุครู สาขาวิชาช่างยานยนต์0644830918
14นายจิรวิทย์จารุวงษ์เสถียรครู สาขาวิชาสามัญ0922934820
15นายนพดลอ่อนหาครู สาขาวิชาช่างยานยนต์0966958480
16นายวสินธ์ศรีเคลือบครู สาขาวิชาช่างยานยนต์0899394714
17นายอาทิตย์กลมวันดีครู สาขาวิชาธุรกิจการกีฬา0959061462
18นางสาวพลอยไพรินวิรุณพันธ์ครู สาขาวิชาสามัญ0988894148
19นางสาวสุดารัตน์บุตรดีเคนครู สาขาวิชาสามัญ0823742588
20นายวัชรธรวิชัยกุลครู สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง0852473475
21นายนันทวุฒิพันธ์ศรีครู สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง0889684518
22นางสาวปัทมาเตียงประโคนครู สาขาวิชาการบัญชี0960960240
23นายสุรัตน์เศรษฐนันท์ครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ0934624430
24นางสำลีพันธ์ศรีนักการ0633136569
25นายหนูเที่ยงพันธ์ศรีนักการ0986563443

Message us