ประกาศนียบัตวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2563

1.ประเภทวิชาพานิชยกรรม

  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาธุรกิจการกีฬา

2.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

  • สาขาวิชาช่างยานยนต์
  • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
Message us