ประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

1.ประเภทวิชาพานิชยกรรม

  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาธุรกิจการกีฬา

2.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

  • สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
  • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
Message us