แก้ 0,มส.,ขร.,ขส.

ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนเป็น 0 มส. ขร. ขส.  ดำเนินการแก้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2564
โดยให้ติดต่ออาจาย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ

Message us