ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา โทรศัพท์
1 นายบัวริน  ลาภมูล ผู้อำนวยการ ศศ.ม.บริหารการศึกษา 090-2385475
2 นายเกรียงไกร  เต็มศรี รองผู้อำนวยการ 088-5862100
3 นายโพธิ์ชัยวัตร ใยพันธ์ รองผู้อำนวยการ วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 088-2642410
4 นางสาวสุรภี  สืบสนธิ์ ครูสาขาวิชาการบัญชี วธ.บ.บริหารธุรกิจ 087-2406283
5 นายบัณฑิต  สุตะพันธ์ ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 082-1359806
6 นางสาวธิดารัตน์ พรมดวงดี ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 0934802643
7 นายณัฐวุฒิ   พันธ์ศรี ครูสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
8 นางสาวสุจิตรา  มาตรขาว ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 087-8680439
9 นางสาวรัชนี  ศรีสมพร ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์ คบ.คณิตศาสตร์ 083-1291274
10 นายวสินธ์  ศรีเคลือบ ครูสาขาวิชาช่างยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล 089-9394714
11 นายวีระพงษ์ มุขมนตรี ครูสาขาวิชาช่างยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล 083-3593804
11 นายนพดล อ่อนหา ครูสาขาวิชาช่างยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล 096-6958480
12 นายสุรัตน์  เศรษฐนันท์ ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 093-4624430
13 นายก้องหล้า  พรมดวงดี ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 098-5686617
14 นายอาทิตย์  กลมวันดี ครูประจำวิชาพลศึกษา ศศบ.พลศึกษา 095-9061462
15 นางสาวสไบพรรณ์  ก้านภูเขียว ครูสาขาวิชาการบัญชี บธ.บ.บริหารธุรกิจและการบัญชี 062-3413534
16 นายศิลปะชัย  จันทร์เกตุ บุคลากรทางศึกษา ปวส. เทคนิคยานยนต์