วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

จัดการอาชีวศึกษาที่หลากหลายเพื่อสังคม ผลิตกำลังคนสู่ตลาดแรงงาน

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพ มีจิตอาสา เสียสละต่อชุมชนและสังคม
  2. พัฒนาครูและบุคลากรให้ความรู้ มีจรรยาบรรณ มีสมรรถนะและศักยภาพตามมาตรวิชาชีพ
  3. จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการเรียน การสอน และการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
  4. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษาตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
  5. ส่งเสริมวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูและผู้เรียน
  6. ส่งเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษา

คำขวัญของวิทยาลัย

มุ่งเน้นคุณธรรม  ก้าวล้ำทางการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี

ปรัชญาของวิทยาลัย

“ ปัญญาโลกัสมิ   ปัชโชโต   ปัญญา  คือ  แสงสว่างในโลก “

สีประจำโรงเรียน

“ ขาว – แดง ”