อุตสาหกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่

  1. สาขายานยนต์
  2. สาขาไฟ้ฟ้ากำลัง
  3. สาขาอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่

  1. สาขาเทคนิคยายนต์
  2. สาขาไฟฟ้ากำลัง