พาณิชยกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่

  1. สาขาการบัญชี
  2. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3. สาขาธุรกิจการกีฬา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่

  1. สาขาการบัญชี
  2. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. สาขาธุรกิจการกีฬา