ประวัติวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล  ก่อตั้งเมื่อวันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ. 2548   ตั้งอยู่เลขที่ 159 หมู่ 14 ตำบลเมืองคง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่จำนวน 22 ไร่ มีอาคารเรียนรวม 1 หลัง  ห้องเรียนจำนวน 15 ห้อง อาคารฝึกงานวิชาชีพ 2 หลัง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1-3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1-2  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2546 ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2548-2553

– นายพงษ์ศักดิ์   บุญศล  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเป็นผู้ก่อตั้ง

– นางอนุรักษ์  บุญศล    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เป็นผู้รับใบอนุญาต

– นางสาววราภรณ์  บุญศล  เป็นผู้จัดการโรงเรียน

พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน

– นางนุชนาถ   จารุวงษ์เสถียร   เป็นผู้รับใบอนุญาต จนถึงปัจจุบัน

– นายสุรสิทธิ์  จารุวงษ์เสถียร   เป็นผู้จัดการวิทยาลัย จนถึงปัจจุบัน

– นายบัวริน  ลาภมูล  เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล