กิจกรรมเดิน- วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 5 กุมพาพันธ์  2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้
1. ผู้เรียนได้มีสุขภาพ พลานามัยที่ดี แข็งแรง
2. ส่งเสริมการออกกำลังกายเื่อห่างไกลโรค
3. ผู้เรียนได้มีกิจกรรมที่ผ่อนคลายและสนุกสนาน 
โดยได้รับเกียรติจากท่านสุระสิทธฺ์  จารุวงษ์เสถียร ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม และ ท่านบัวริน ลาภมูล ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล คณะครู และ นักเรียน- นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
ดูภาพกิจกรรมที่นี่