ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2564

สาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาช่างไฟ้ากำลังชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาช่างยนต์ชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 2

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีที่ 2

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังชั้นปีที่ 2

สาขาวิชาช่างยนต์ชั้นปีที่ 2

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ชั้นปีที่ 2

Message us