กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล จัดทำโครงการเดินวิ่งเพื่อสร้างสุขภาพเด็กและเยาวชน ในปีงบประมาณ 2564 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง เป็นเงิน 11,080 บาท  ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล โดยมีคณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 455 คน ระยะทางที่ใช้จัดกิจกรรม 7 กิโลเมตร

สามารถรับเกียรติบัตรได้ที่ https://cert.rctech.ac.th/

Message us