การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล  ฝ่ายงานวัดผลและประเมินผล ได้กําหนดการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจําปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ที่กําหนดให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจะต้องได้รับการประเมินทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการยกระดับมาตรฐานฝีมือด้านอุตสาหกรรม” โดยมีจำนวน 5 สาขาวีชาชีพได้แก่

  1. สาขาวิชาการบัญชี
  2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3. สาขาวิชาช่างยนต์
  4. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

Message us